4Limburg

Naar een duurzame, vitale en inclusieve samenleving

Een belangrijke opgave voor Limburg ligt in het verhogen van de participatie van kansarme burgers, werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters in samenleving en economie. Teveel Limburgers blijven aan de kant staan. Daarnaast is van belang te werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers om met name de positie van het MKB te versterken. Intensiever samen optrekken in Quattro Helix verband vanuit onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers is essentieel voor het realiseren van de innovaties die nodig zijn om op deze terreinen een trendbreuk te bewerkstelligen.  

Met een test is te achterhalen of medewerkers een verhoogd risico hebben op verzuim. Vroegtijdige begeleiding kan hun uitval vervolgens voorkomen. Multinationals werken er al mee, maar nu willen we er ook mkb’ers van laten profiteren.

Uit onderzoek blijkt dat Limburg verhoudingsgewijs een groot aantal jongeren heeft zonder baan, opleiding of training en dat dit aantal tegen de landelijke trend in nog steeds groeit. Ongeveer de helft van die groep jongeren is kwetsbaar en niet in staat de transitie van school naar werk te maken.

De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg zijn tot 2022 over het algemeen nog beter dan voor Nederland als geheel. De betere vooruitzichten hebben deels te maken met het feit dat er in Limburg relatief minder jongeren zijn die op de arbeidsmarkt instromen.

Economische tijger Limburg dreigt te verhongeren, maar de wetenschap helpt

Hebben mensen met een uitkering meer of minder kans om succesvol te reïntegreren op de arbeidsmarkt als ze tegen schulden of gezondheidsproblemen aanlopen? En wat is de invloed van thuissituatie of opleidingsniveau daarop? Voor alle Limburgse gemeenten is in kaart gebracht hoe kansarm of kansrijk mensen in een uitkeringsafhankelijke situatie zijn. Alle gegevens zijn verzameld in de factsheet Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg.

1
2
3
4
5