Resultaten 4Limburg

Het onderzoeksprogramma 4Limburg is uitgevoerd in het kader van de Sociale Agenda Limburg. In de periode juli 2017 tot juli 2020 (Fase I) zijn veel methodieken voor de bevordering van arbeidsparticipatie en de versterking van de sociaal economische structuur van Limburg ontwikkeld. Niet alleen zijn methodieken ontwikkeld, er zijn ook al diverse pilots in de praktijk uitgevoerd.

Totale rapportage 4Limburg Fase I

De resultaten van Fase I van het 4Limburg programma zijn beschikbaar in de Rapportage over de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2020.


Hieronder vindt u per thema een overzicht van de bijlagen uit bovengenoemde rapportage.

Thema 1 Proactief jeugd- en onderwijs-arbeidsmarktbeleid

Strength and difficulties questionnaire (SDQ) as an early predictor of school dropout: results from a longitudinal study in 24,988 Dutch children

NEETs in Limburg: trends, spreiding, en duiding

Neet aan ’t werk, neet op sjoël, neet op training: NEET in Limburg in 2020. Beschrijving, bepaling en beleidsadvies

Een evidence-based interventieprogramma gericht op preventie en reïntegratie van NEETs in Limburg

 

Thema 2 Versterking duurzame inzetbaarheid van werkenden 

Belemmerende en bevorderende factoren van langer doorwerken van oudere chronisch zieke werknemers

Faciliteren van het langer doorwerken van oudere werknemers

Evaluatie van de voorspellende eigenschappen van een screeningsinstrument voor lang ziekteverzuim binnen MKB

 

Thema 3 Inclusieve Arbeidsorganisaties

De arbeidsmarkt van Limburg tot 2022

De arbeidsmarkt in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg tot 2022

Overzicht factsheets: Omvang risicogroepen in de Limburgse gemeenten

4Limburg: Kwaliteit re-integratie data CBS

Profielschets uitkeringsafhankelijke inwoners in Limburg

Profielschets bijstandsontvangers Heerlen – Complexiteit van de problematiek en reïntegratiekansen

Deelnemende organisaties deelproject 3.4 en 3.5

Voorbeeldverslag - Duurzame Inzetbaarheid in de werkomgeving

 

Thema 4 Verbreding arbeidsbegrip

Effectiviteit van gemeentelijk arbeidsre-integratie beleid - Een analyse van initiatieven van 7 Noord-Limburgse gemeenten

Ieder talent telt!

Verschillende perspectieven op de maatschappelijke waarde van onbetaalde arbeid

Beschrijving methodiek maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 4Limburg

Zelfsturing bij arbeidsre-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt - Rapportage van een inventariserend onderzoek bij Limburgse gemeenten

 

Het Limburg Cohort

Het Limburg Cohort: samenspel tussen gezondheid, welzijn en participatie in de tijd