Thema 4

Verbreding arbeidsbegrip

Limburg kent een relatief groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zitten van de ruim 30.000 mensen met een bijstandsuitkering naar schatting ruim 10.000 mensen langer dan vijf jaar in de bijstand. Zij hebben moeite om zelfstandig aan te haken. Dat geldt ook voor bijna 70.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast telt Limburg ruim 30.000 werklozen die het risico lopen tot de kwetsbare groepen te gaan behoren als de bemiddeling naar werk niet voortvarend verloopt. Er zijn ook Limburgers die geen uitkering ontvangen en niet werken. Het betreft naar schatting 20.000 mensen. Een deel van hen is ontmoedigd geraakt en heeft hulp nodig om weer in beweging te komen.

De vraag is of dit grote aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt het gevolg is van ineffectief re-integratiebeleid, of dat voor een deel van deze groep betaalde arbeid een brug te ver is. In thema 4 wordt deze problematiek op verschillende manieren benaderd.

Allereerst zoeken we naar de grens waarop re-integratie naar betaald werk niet meer mogelijk is en evalueren we re-integratie trajecten. Voor die mensen voor wie re-integratie in betaald werk echt niet haalbaar lijkt, onderzoeken we nut en noodzaak van participatiebeleid dat het belang van een zinvolle deelname aan de samenleving erkent. Hiertoe werd het participatie beleid in diverse Limburgse gemeenten geïnventariseerd, werd een maatschappelijke waarde van participatie onderzocht en wordt een systematiek voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse beschreven.